fbpx
5 jaar garantie
meubelen met betekenis
rechtstreeks van de makers
100% tevredenheidsgarantie
levering < 6 weken

Algemene voorwaarden vakman & ontwerper

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht voor werkzaamheden aanbiedt aan Momaa.

1.3 Momaa: de besloten vennootschap, MOMAA B.V., gevestigd te Zutphensestraat 6, 7418 AJ Deventer, KvK nummer: 74316257.

1.4 Offerte: de offerte van de Vakman aan Momaa.

1.5 Opdracht en Overeenkomst: de order waarin de definitieve opdracht tot vervaardiging van het product door Momaa aan de Vakman wordt gegeven en waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel vanuit maken.

1.6 Meubelmaker: de natuurlijke of rechtspersoon die voor Momaa de opdracht tot het maken van een meubel of elk ander stoffelijk eindproduct uitvoert.

1.7 Designer: de natuurlijke of rechtspersoon die voor Momaa de opdracht tot het ontwerpen van een meubel of elk ander eindproduct uitvoert.

1.8 Vakman: de natuurlijke- of rechtspersoon die door Momaa wordt benaderd voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van Momaa, hieronder in elk geval begrepen de Meubelmaker en de Designer.

1.9 Partijen: Momaa en de Vakman.

1.10 Platform: het door Momaa aangeboden platform via de website www.momaa.nl, een applicatie of op enige andere wijze.

1.11 Product: het vervaardigde ontwerp of stoffelijk eindproduct dat de Vakman bij de Consument aflevert en in voorkomende situaties monteert en installeert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Momaa aan de Vakman en deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze en iedere volgende Opdracht die door Momaa aan de Vakman wordt verstrekt.

2.2 De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de Vakman wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Alle bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om deze en toekomstige opdrachten te overleven, blijven ook na beëindiging van die opdrachten van kracht.

2.4 Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk, waaronder per e-mail, tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.5 Momaa is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In geval van inhoudelijke wijzigingen zal Momaa deze wijzigingen ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de inwerkintreding communiceren aan de Vakman.

2.6 Voor al uitstaande Offertes en/of lopende Opdrachten blijven de Algemene Voorwaarden geldig waaronder die Offerte is uitgebracht of die Opdracht is verstrekt.

2.7 Indien de Vakman niet met de wijzigingen akkoord wenst te gaan kan de Vakman de Overeenkomst tussen Partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden, behalve ten aanzien van al uitstaande Offertes en/of lopende Opdrachten.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

3.1 Elk aanbod van Momaa aan de Vakman is vrijblijvend tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 Na het aanbod van Momaa brengt de Vakman binnen 24 uur een Offerte uit die tenminste 35 kalenderdagen geldig is. Op basis daarvan kan Momaa het aanbod in de Offerte accepteren, waarna de Overeenkomst tot stand komt. De Vakman staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Momaa verstrekte gegevens in de Offerte waarop Momaa het aanbod aanvaardt.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de Offerte door Momaa.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 De in de Offerte van de Vakman genoemde prijzen zijn exclusief btw.

4.2 Na het uitbrengen van de Offerte kunnen de prijzen voor die specifieke Opdracht van de Vakman niet meer worden verhoogd.

4.3 Na levering van het Product factureert de Vakman aan Momaa. Momaa voldoet de factuur van de Vakman binnen 14 dagen na ontvangst daarvan.

4.4 Ingeval een factuur niet binnen 14 dagen wordt voldaan, wordt Momaa na aanmaning door de Vakman opnieuw een termijn van 14 dagen gegund om de factuur te voldoen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 De Designer zal de Opdracht na akkoord van Momaa op de Offerte uiterlijk binnen 14 kalenderdagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn overeen is gekomen.

5.2 De Meubelmaker zal de Opdracht na akkoord van Momaa op de Offerte uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren en leveren bij de Consument, tenzij een andere leveringstermijn overeen is gekomen.

5.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een Opdracht niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, stelt de Vakman Momaa hiervan zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de Opdracht op de hoogte.

Artikel 6 Vervoer, levering, montage en installatie

6.1 De Meubelmaker neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het vervoer en de levering van het Product.

6.2 Momaa heeft een redelijke instructiebevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop de Vakman het product vervoert, verpakt, voorziet van marketing, en daarnaast ten aanzien van representativiteit en uniformiteit van de bezorgers / installateurs van het Product, zoals het dragen van gepaste kleding.

6.3 De Vakman mag bij de levering, montage en installatie en ook anderszins geen reclame maken voor diens eigen onderneming.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De Vakman staat er voor in dat de Producten en de montage en installatie voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Vakman er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.2 De Vakman is aansprakelijk jegens Momaa voor alle schade die voortvloeit uit:

 1. elke aansprakelijkstelling van de Consument op grond van dit artikel 7 lid 1;
 2. elke aansprakelijkstelling van de Consument in verband met beschadiging of vermissing van producten voor het moment van bezorging;
 3. elke aansprakelijkstelling op grond van een onjuiste of onvolledige levering, montage of installatie danwel elke andere vorm van schade als gevolg van de levering, montage of installatie;
 4. elke aansprakelijkstelling van de Consument op grond van een vertraagde, niet uitgevoerde of gedeeltelijk uitgevoerde opdracht zoals bedoeld in artikel 5;
 5. elke andere aansprakelijkstelling die voortvloeit uit of samenhangt met de feitelijke dienstverlening van Vakman aan de Consument; en
 6. alle geschillen die voortvloeien uit de punten a t/m e.

7.3 Elke door de Vakman ingeschakelde derde of diens fabrikant verstrekte garantie beperkt nooit de aansprakelijkheid van de Vakman op grond van artikel 7.

7.4 Momaa is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Vakman lijdt. De totale aansprakelijkheid van Momaa bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die de Vakman aan Momaa voor die opdracht betaald heeft.

7.5 Indien de Vakman bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Momaa hoofdelijk aansprakelijk.

7.6 De Vakman heeft zich adequaat verzekerd voor (aansprakelijkheid op grond van) bedrijfsongevallen.

Artikel 8 Exclusiviteit

8.1 De Vakman is niet gerechtigd om voor een periode van 2 jaar na het verstrekken van een Opdracht door Momaa voor een Consument, zelfstandig opdrachten aan te nemen van die Consument.

8.2 De Vakman is niet gerechtigd om binnen een periode van 2 jaar een vergelijkbaar concurrerend platform op te zetten.

Artikel 9  Intellectuele eigendom

9.1 De Ontwerper of Vakman verstrekt Momaa een algemene, overdraagbare licentie die ook voor sublicenciëring vatbaar is, op de intellectuele eigendomsrechten van het Product. MOMAA betaalt Ontwerper of Vakman een licentievergoeding van 5% van de omzet exclusief BTW per verkocht product, indien een ontwerp wordt gebruikt in serieproductie.

9.2 Ten behoeve van promotie- en andere marketing activiteiten verstrekt de Vakman aan Momaa een algemene licentie op de merk- en handelsnaamrechten van de entiteit waaronder de Vakman de opdracht uitvoert, tenzij de Vakman hier vóór aanneming van de opdracht schriftelijk bezwaar tegen maakt.

9.3De Vakman garandeert Momaa dat het Product géén inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. De Vakman vrijwaart Momaa voor elke aansprakelijkstelling van derden in verband met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten rechten door het Product.

Artikel 10 Opzegging en ontbinding

10.1 Momaa is bevoegd alle Opdrachten (tussentijds) zonder ingebrekestelling te annuleren en de Overeenkomst(en) (tussentijds) op te zeggen, ontbinden, danwel geen nieuwe opdrachten aan de Vakman meer te verstrekken indien:

 1. het Product niet voldoet aan de eisen uit artikel 7.1, danwel niet (tijdig) wordt geleverd conform artikel 5;
 2. indien de Vakman in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling aanvraagt; danwel
 3. in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

10.2 Momaa en de Vakman kunnen de Overeenkomst verder uitsluitend opzeggen op het moment dat alle Opdrachten zijn afgerond en er geen Offertes meer open staan.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 De Vakman draagt er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven tenzij de verstrekking aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, wettelijk voorschrift.

Artikel 12 Persoonsgegevens en privacy

12.1 Momaa is gerechtigd om de Consument de mogelijkheid te bieden om waarderingen te plaatsen over de dienstverlening van Momaa en de Vakman.

12.2 Momaa heeft geen invloed op de inhoud van de waarderingen en kan niet aansprakelijk worden gehouden schade die voortvloeit uit de inhoud van de reviews. Momaa is ten alle tijden gerechtigd om een waardering te verwijderen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht voor werkzaamheden aanbiedt aan Momaa.

1.3 Momaa: de besloten vennootschap, MOMAA B.V., gevestigd te Zutphenseweg 6 7418 AJ Deventer, KvK nummer: 74316257.

1.4 Offerte: de offerte van de Vakman aan Momaa.

1.5 Opdracht en Overeenkomst: de order waarin de definitieve opdracht tot vervaardiging van het product door Momaa aan de Vakman wordt gegeven en waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel vanuit maken.

1.6 Vakman: de natuurlijke of rechtspersoon die door Momaa wordt benaderd voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van Momaa.

1.7 Partijen: Momaa en de Vakman.

1.8 Platform: het door Momaa aangeboden platform via de website www.momaa.nl, een applicatie of op enige andere wijze.

1.9 Product: het eindproduct dat de Vakman bij de Consument aflevert en in voorkomende situaties monteert en installeert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Momaa aan de Vakman en deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze en iedere volgende Opdracht die door Momaa aan de Vakman wordt verstrekt.

2.2 De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de Vakman wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Alle bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om deze en toekomstige opdrachten te overleven, blijven ook na beëindiging van die opdrachten van kracht.

2.4 Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk, waaronder per e-mail, tussen partijen zijn overeengekomen.

2.5 Momaa is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In geval van inhoudelijke wijzigingen zal Momaa deze wijzigingen ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de inwerkintreding communiceren aan de Vakman.

2.6 Voor al uitstaande Offertes en/of lopende Opdrachten blijven de Algemene Voorwaarden geldig waaronder die Offerte is uitgebracht of die Opdracht is verstrekt.

2.7 Indien de Vakman niet met de wijzigingen akkoord wenst te gaan kan de Vakman de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden, behalve ten aanzien van al uitstaande Offertes en/of lopende Opdrachten.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

3.1 Elk aanbod van Momaa aan de Vakman is vrijblijvend tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 Na het aanbod van Momaa brengt de Vakman binnen 24 uur een Offerte uit die tenminste 35 kalenderdagen geldig is. Op basis daarvan kan Momaa het aanbod in de Offerte accepteren, waarna de Overeenkomst tot stand komt. De Vakman staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Momaa verstrekte gegevens in de Offerte waarop Momaa het aanbod aanvaardt.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de Offerte door Momaa.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 De in de Offerte van de Vakman genoemde prijzen zijn exclusief btw.

4.2 Na het uitbrengen van de Offerte kunnen de prijzen voor die specifieke Opdracht van de Vakman niet meer worden verhoogd.

4.3 Na levering van het Product factureert de Vakman aan Momaa. Momaa voldoet de factuur van de Vakman binnen 14 dagen na ontvangst daarvan.

4.4 Ingeval een factuur niet binnen 14 dagen wordt voldaan, wordt Momaa na aanmaning door de Vakman opnieuw een termijn van 14 dagen gegund om de factuur te voldoen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 De Vakman zal de Opdracht na akkoord van Momaa op de Offerte uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren en leveren bij de Consument, tenzij een andere leveringstermijn overeen is gekomen.

5.2 Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, stelt de Vakman Momaa hiervan zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de Opdracht op de hoogte.

Artikel 6 Vervoer, levering, montage en installatie

6.1 De Vakman neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het vervoer en de levering van het Product.

6.2 Momaa heeft een redelijke instructiebevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop de Vakman het product vervoert, verpakt, voorziet van marketing, en daarnaast ten aanzien van representativiteit en uniformiteit van de bezorgers / installateurs van het Product, zoals het dragen van gepaste kleding.

6.3 De Vakman mag bij de levering, montage en installatie en ook anderszins geen reclame maken voor diens eigen onderneming.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De Vakman staat er voor in dat de Producten en de montage en installatie voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Vakman er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.2 De Vakman is aansprakelijk jegens Momaa voor alle schade die voortvloeit uit:

 1. elke aansprakelijkstelling van de Consument op grond van dit artikel 7 lid 1;
 2. elke aansprakelijkstelling van de Consument in verband met beschadiging of vermissing van producten voor het moment van bezorging;
 3. elke aansprakelijkstelling op grond van een onjuiste of onvolledige levering, montage of installatie danwel elke andere vorm van schade als gevolg van de levering, montage of installatie;
 4. elke aansprakelijkstelling van de Consument op grond van een vertraagde, niet uitgevoerde of gedeeltelijk uitgevoerde opdracht zoals bedoeld in artikel 5;
 5. elke andere aansprakelijkstelling die voortvloeit uit of samenhangt met de feitelijke dienstverlening van Vakman aan de Consument; en
 6. alle geschillen die voortvloeien uit de punten a t/m e.

7.3 Elke door de Vakman ingeschakelde derde of diens fabrikant verstrekte garantie beperkt nooit de aansprakelijkheid van de Vakman op grond van artikel 7.

7.5 Momaa is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Vakman lijdt. De totale aansprakelijkheid van Momaa bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die de Vakman aan Momaa voor die opdracht betaald heeft.

7.6 Indien de Vakman bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Momaa hoofdelijk aansprakelijk.

7.7. De Vakman heeft zich adequaat verzekerd voor (aansprakelijkheid op grond van) bedrijfsongevallen.

Artikel 8 Exclusiviteit

8.1 De Vakman is niet gerechtigd om voor een periode van 2 jaar, na het verstrekken van een opdracht door Momaa voor een Consument, zelfstandig opdrachten aan te nemen van die Consument.

8.2 De Vakman is niet gerechtigd om binnen een periode van 2 jaar een vergelijkbaar concurrerend platform op te zetten.

Artikel 9  Intellectuele eigendom

9.1 De Vakman verstrekt Momaa een algemene, overdraagbare licentie die ook voor sublicenciëring vatbaar is, op de intellectuele eigendomsrechten van het product.

9.2 Ten behoeve van promotie- en andere marketing activiteiten verstrekt de Vakman aan Momaa een algemene licentie op de merk- en handelsnaamrechten van de entiteit waaronder de Vakman de opdracht uitvoert, tenzij de Vakman hier vóór aanneming van de opdracht schriftelijk bezwaar tegen maakt.

9.3De Vakman garandeert Momaa dat het Product géén inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. De Vakman vrijwaart Momaa voor elke aansprakelijkstelling van derden in verband met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten rechten door het Product.

Artikel 10 Opzegging en ontbinding

10.1 Momaa is bevoegd alle Opdrachten (tussentijds) zonder ingebrekestelling te annuleren en de Overeenkomst(en) (tussentijds) op te zeggen, ontbinden, danwel geen nieuwe opdrachten aan de Vakman meer te verstrekken indien:

 1. het Product niet voldoet aan de eisen uit artikel 7.1, danwel niet (tijdig) wordt geleverd conform artikel 5;
 2. indien de Vakman in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling aanvraagt; danwel
 3. in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

10.2 Momaa en de Vakman kunnen de Overeenkomst verder uitsluitend opzeggen op het moment dat alle Opdrachten zijn afgerond.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 De Vakman draagt er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven tenzij de verstrekking aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, wettelijk voorschrift.

Artikel 12 Persoonsgegevens en privacy

12.1 Momaa is gerechtigd om de Consument de mogelijkheid te bieden om waarderingen te plaatsen over de dienstverlening van Momaa en de Vakman.

12.2 Momaa heeft geen invloed op de inhoud van de waarderingen en kan niet aansprakelijk worden gehouden schade die voortvloeit uit de inhoud van de reviews. Momaa is ten alle tijden gerechtigd om een waardering te verwijderen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.