5 jaar garantie
meubelen met betekenis
rechtstreeks van de makers
100% tevredenheidsgarantie
levering < 6 weken

Algemene voorwaarden vakman & ontwerper

Voorwaarden voor het verkopen als Vakman via MOMAA.nl

Hier vind je de gebruiksvoorwaarden voor Vakmannen van MOMAA.nl, waarin wij onze relatie met jou goed en op een nette manier willen regelen.

Wij vragen je vriendelijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden bij MOMAA.nl, geef je aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

We gaan voor een succesvolle samenwerking!

1. Definities

In dit artikel benoemen we alle definities die gebruikt worden in deze algemene voorwaarden.

 1. MOMAA.nl: de besloten vennootschap, MOMAA B.V., gevestigd te Johannes Broekhuysenstraat 16, 7424 GT Deventer, KvK nummer: 74316257.
 2. Platform: Platform: het door MOMAA B.V. aangeboden platform via de website www.momaa.nl, een applicatie of op enige andere wijze.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform.
 4. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op MOMAA.nl.
 5. Vakman: de natuurlijke- of rechtspersoon die op MOMAA.nl een Vendoraccount heeft aangemaakt en door MOMAA.nl als verkoper is geaccepteerd.
 6. Vendoraccount: het door de Vakman of op verzoek van de vakman door MOMAA.nl op het Platform aangemaakte account.
 7. Producten: het product dat de Vakman bij de Consument aflevert en in voorkomende situaties monteert en installeert en dat is geplaatst op het Platform.
 8. Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Bestelling plaatst op MOMAA.nl.
 9. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Vakman en een Consument vanwege de aanschaf door de Consument van een Product bij de Vakman via het Platform.
 10. Content: (een deel van) de specificaties van Producten in het Platform, welke specificaties en Producten door MOMAA.nl te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Vakman ten behoeve van MOMAA.nl ter beschikking stelt.
 11. Totaalprijs: prijs inclusief BTW, verzendkosten en alle andere (van rechtswege) opgelegde bedragen die de Consument in rekening worden gebracht.
 12. MOMAA.nl merken: de MOMAA.nl woord- en beeldmerken en alle andere aan MOMAA.nl te herleiden uitingen.
 13. Vergoeding: de door MOMAA.nl aan de Vakman in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs.
 14. Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van rechtswege opgelegd, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage die de Consument in rekening worden gebracht.

2. Vendoraccount

 1. Iedere Vakman dient een Vendoraccount aan te maken, alvorens hij Producten kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Vakman houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven en de informatie op website van MOMAA.nl.
 3. Om als Vakman te kunnen handelen dient de Vakman:
  1. te beschikken over een inschrijving bij een handelsregister binnen de EU
  2. te beschikken over een BTW-nummer dat geldig is in het land van levering;
  3. te beschikken over een account bij MOMAA.nl;
  4. een Vendoraccount te hebben aangemaakt op het Platform;
  5. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  6. te beschikken over een IBAN nummer;
 4. De Vakman is vanaf het aanmaken van het Vendoraccount gerechtigd Producten aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 5. De Vakman kan per Vendoraccount slechts deelnemen met 1 merk of handelsnaam. Indien de Vakman onder meerdere merken of handelsnamen Producten wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Vakman meerdere Vendoraccounts aan te maken.
 6. De Vakman is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Vendoraccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Vendoraccount. MOMAA.nl is te allen tijde bevoegd om om haar moverende redenen het gebruik van het Vendoraccount door de Vakman op te schorten.
 7. Indien de Vakman niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens MOMAA.nl, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is MOMAA.nl gerechtigd het gebruik van het Vendoraccount door de Vakman op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
 8. De Vakman is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Vendoraccount.

3. Bestelling, levering en retourneren

 1. De Consument kan via het reguliere bestelproces bij MOMAA.nl een bestelling plaatsen voor een door de Vakman aangeboden Product.
 2. Een bestelling voor een door de Vakman aangeboden Product zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van MOMAA.nl
 3. De bestellingen ontvangen via MOMAA.nl door de Vakman mogen alleen afgewikkeld worden via de procedure zoals beschreven op MOMAA.nl. Vakman zal zorg dragen voor de juiste en veilige verzending van de Producten. MOMAA.nl is gerechtigd te bepalen welke producten via welke vervoerder dienen te worden vervoerd.
 4. MOMAA.nl is gerechtigd te beslissen naar welke landen er vervoerd kan worden.
 5. De Vakman zal aan MOMAA.nl het track & trace nummer van alle door de Vakman verzonden Producten afgeven ten behoeve van het door MOMAA.nl en de Consument monitoren van het vervoer van de Bestelling.
 6. MOMAA.nl kan de Vakman verplichten kosteloos retourneren aan te bieden aan Consumenten. Vakman mag de retourkosten dan niet in rekening brengen.

4. Aanbod Producten

 1. De Vakman kan enkel nieuwe Producten aanbieden. De Producten dienen te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de Producten.
 2. MOMAA.nl is vrij en als enige gerechtigd te bepalen welke (sub)productcategorieën worden aangeboden via MOMAA.nl en vanaf welk moment dit gebeurt. Ook is MOMAA.nl als enige gerechtigd te bepalen welke producten wel of niet toegelaten worden in de betreffende categorieën.
 3. MOMAA.nl is vrij in de beslissing en als enige gerechtigd in de beslissing om de Vakman niet langer toe te staan bepaalde producten aan te bieden via het Platform. De Vakman zorgt dan voor onmiddellijke staking van het aanbieden van de producten en hier ook niet meer mee starten. MOMAA.nl is eventueel gerechtigd het product zelf van het platform te verwijderen indien de Vakman geen gehoor geeft aan de oproep van MOMAA.nl.
 4. MOMAA.nl is gerechtigd het aanbod van Vakman niet op te nemen op het Platform of te verwijderen van het Platform wanneer het naar het oordeel van MOMAA.nl misleidend of niet juist is, of schadelijk kan zijn voor de goede naam van het platform of voor derden.

5.  Koopovereenkomst Consument

 1. Wanneer een Consument van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Vakman aangeboden Product, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Vakman en de Consument. De Vakman is verplicht jegens de Consument de algemene voorwaarden te hanteren die te vinden zijn op MOMAA.nl.
 2. Vakman is verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst, voor haar eigen rekening en risico. De Vakman erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene voorwaarden, de Consument zich kan wenden tot MOMAA.nl.
 3. MOMAA.nl is en wordt geen partij bij deze koopovereenkomst. De Vakman is op de hoogte hiervan en stemt hiermee in.
 4. MOMAA.nl wordt door Vakman gevrijwaard voor iedere claim die een Consument instelt jegens MOMAA.nl, als gevolg van of samenhangend met de Koopovereenkomst.
 5. MOMAA.nl is het aanspreekpunt voor alle vragen van de Consument, ook rondom aftersales. Mocht de Consumentenservice van MOMAA.nl vragen hebben rondom bestellingen, verzendingen, producten of andere diensten  van de Vakman, dan garandeert deze dat door haar ontvangen vragen van MOMAA.nl binnen 12 uur worden beantwoord.
 6. De Vakman is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van MOMAA.nl, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Vakman is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Consument buiten het Platform om te (her)sluiten.
 7. MOMAA.nl stuurt Consumenten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de Consument in overeenstemming met het bepaalde op MOMAA.nl. De Vakman machtigt MOMAA.nl hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Vakman met de Consument rechtstreeks te communiceren zonder dat MOMAA.nl partij wordt bij de Koopovereenkomst.

6. Waarderingen

 1. MOMAA.nl is gerechtigd om de Consument de mogelijkheid te bieden om waarderingen te plaatsen over de dienstverlening van MOMAA.nl en de Vakman.
 2. MOMAA.nl heeft geen invloed op de inhoud van de waarderingen en kan niet aansprakelijk worden gehouden schade die voortvloeit uit de inhoud van de reviews. MOMAA.nl is ten alle tijden gerechtigd om een waardering te verwijderen.

7. Betalingen

 1. De Vakman betaalt aan MOMAA.nl per via het Platform verkocht Product een Vergoeding, tenzij de Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden door een Consument wordt ontbonden. De Vergoeding bedraagt 20% van de Verkoopprijs. MOMAA.nl is gerechtigd een keer per jaar de vergoeding eenzijdig bij te stellen. Bij wijzigingen informeert MOMAA.nl de Vakman op schriftelijke wijze en minimaal 30 dagen voorafgaand van het doorvoeren van de wijziging.
 2. Het platform is zodanig ingericht dat de Consument aan MOMAA.nl betaalt. MOMAA.nl incasseert de betalingen van de Consument.
 3. MOMAA.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Consument niet te accepteren.
 4. De Vakman verleent aan MOMAA.nl het onherroepelijk recht om in naam van MOMAA.nl en met uitsluiting van de Vakman de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomst(en).
 5. De Vakman is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Consument aan hem gedane betalingen te accepteren. De Vakman zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Consument restitueren en de Consumenten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan MOMAA.nl kan plaatsvinden. De Vakman accepteert hierdoor dat een betaling door een Consument aan MOMAA.nl de Consument bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Vakman.
 6. De Totaalprijs van ieder product dat door Vakman wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Vakman het desbetreffende product op haar eigen website aanbiedt. Indien de Consument kan aantonen dat de Totaalprijs van een product ten tijde van zijn aanschaf via het Platform hoger ligt dan de Totaalprijs die Vakman op zijn eigen website in rekening brengt, zal MOMAA.nl de Consument dit verschil betalen aangevuld met een coulancevergoeding van maximaal vijf euro (€5,–). MOMAA.nl is gerechtigd dit verschil inclusief de coulancevergoeding op de Vakman te verhalen.
 7. Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden wordt ontbonden, dan zal MOMAA.nl de betaling rechtstreeks aan de Consument retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. In het geval de Vakman de betaling van deze Koopovereenkomst al van MOMAA.nl heeft ontvangen dan is MOMAA.nl gerechtigd dit bedrag op Vakman te verhalen. Wordt een Koopovereenkomst na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 ontbonden, dan verhaalt de Consument zich tot MOMAA.nl. MOMAA.nl is dan gerechtigd de betaling op Vakman te verhalen. MOMAA.nl is niet gehouden enig bedrag aan de Vakman te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en MOMAA.nl is gerechtigd de commissie te behouden.
 8.  De door MOMAA.nl ontvangen betalingen worden door MOMAA.nl, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in Betalingen 7.1 van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele verrekening(en) conform Betalingen 7.10 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Vakman opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door MOMAA.nl in beginsel eenmaal binnen 7 dagen na het verlopen van de herroepingstermijn zoals genoemd in de algemene voorwaarden en bij producten zonder herroepingstermijn binnen 21 dagen na levering aan de Consument.
 9. MOMAA.nl is gerechtigd om alle conform deze Gebruiksvoorwaarden van Vakman te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de Vakman via MOMAA.nl, te verrekenen met de eerst volgende uitbetaling van de door MOMAA.nl ontvangen betalingen uit artikel Betalingen – 1. MOMAA.nl kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die de Vakman binnen een termijn van 30 dagen moet voldoen.
 10. MOMAA.nl heeft ten behoeve van haar Vakmannen voor de levering van Producten in Nederland en België een overeenkomst gesloten met een aantal vervoerders op basis waarvan de Vakmannen gebruik kunnen maken van de verzendservice van deze partijen bij het verzenden van een Product aan een Consument. Indien de Vakman hiertoe overgaat, sluit de Vakman daartoe een overeenkomst met de vervoerder.

8. Content

 1. Indien de Vakman Producten aanbiedt via het Platform die in het productaanbod, van MOMAA.nl zijn opgenomen, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Product van de Vakman op het Platform door MOMAA.nl een of meerdere afbeeldingen tezamen met bijbehorende (product)informatie getoond.
 2. Indien de Vakman Producten wil aanbieden op het Platform, dan verzorgt de Vakman de Content. Deze Content dient te voldoen aan de door MOMAA.nl gestelde Content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door MOMAA.nl kunnen worden gewijzigd.
 3. De Vakman garandeert dat:
  1. de Content geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
  2. de Content geen links of URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  3. de afbeeldingen geen bedrijfsnamen, logo’s of watermerken bevatten;
  4. de verstrekte Content geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  5. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
 4. De Vakman verleent aan MOMAA.nl een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Vakman verkregen Content onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle mogelijke verschijning mogelijkheden. De Vakman garandeert dat zij bevoegd is deze licentie te verstrekken, ook in de toekomst.
 5. MOMAA.nl is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product) content te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 6. MOMAA.nl is vrij in haar beslissing om wel of niet gebruik te maken van door Vakman aangeleverde Content of deze Content te tonen op het Platform.
 7. De Vakman is verplicht op zijn of haar website een link met logo van MOMAA.nl te vermelden. De link dient geplaatst te worden op de homepage, tenzij Vakman een pagina heeft met verkooppunten. Dan vermeldt de vakman de link op deze pagina.
 8. De Vakman vrijwaart MOMAA.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van de Content afspraken.

9. Privacy

 1. MOMAA.nl verstrekt aan de Vakman enkel en alleen de persoonsgegevens van de Consumenten (hierna: Consumentgegevens”) voor zover deze noodzakelijk zijn voor de Vakman om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats. Indien nodig voor het maken van een bezorgafspraak wordt daarnaast tevens het telefoonnummer of e-mail adres verstrekt door MOMAA.nl
 2. De Vakman garandeert dat zij de Consumenten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Consumentgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Vakman zal de Consumentgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Vendoraccount is de Vakman niet gerechtigd Consumentgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit Product is de Vakman aansprakelijk voor alle door MOMAA.nl geleden schade.
 3. De Vakman zal alle Consumentgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 4. MOMAA.nl staat niet in voor de juistheid van de (door Consumenten aangeleverde) (persoons)gegevens.

10. Garanties en verplichtingen

 1. De Vakman verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Vakman geeft de Consument een garantie van 5 jaar na levering van het product of indien de wettelijke garantie langer is, een garantie voor de duur van de wettelijke garantie.
 3. De Vakman garandeert dat:
 1. 99% van de Bestellingen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Vakman op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Vakman met de Consument schriftelijk een andere levertijd is overeengekomen;
 2. De Producten zullen voldoen aan de Nederlandse en Europese regelgeving
 3. dat zij bevoegd is om deze Producten ter verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden;
 4. dat het geen namaakproducten betreft;
 5. de Producten naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
 6. de door haar aangeboden Producten en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
 7. het handelen van de Vakman en/of Producten van de Vakman de reputatie of het imago van MOMAA.nl of het Platform niet zullen schaden
 8. door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving;
 9. zij altijd in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van MOMAA.nl ter zake van het gebruik van het Platform.
 10. De Vakman vrijwaart tegen alle schade van claims tegen MOMAA.nl als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit Product.
 11. MOMAA.nl heeft een redelijke instructiebevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop de Vakman het product vervoert, verpakt, voorziet van marketing, en daarnaast ten aanzien van representativiteit en uniformiteit van de bezorgers / installateurs van het Product, zoals het dragen van gepaste kleding. Op verzoek van MOMAA.nl is Vakman verplicht commerciële uitingen van MOMAA.nl mee te sturen bij bestellingen.
 12. De Vakman mag bij de levering, montage en installatie en ook anderszins geen reclame maken voor diens eigen onderneming.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Ten behoeve van promotie- en andere marketingactiviteiten verstrekt de Vakman aan MOMAA.nl een algemene licentie op de merk- en handelsnaamrechten van de entiteit waaronder de Vakman de opdracht uitvoert, tenzij de Vakman hier vóór aanneming van de opdracht schriftelijk bezwaar tegen maakt.
 2. De Vakman garandeert MOMAA.nl dat het Product géén inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. De Vakman vrijwaart MOMAA.nl voor elke aansprakelijkstelling van derden in verband met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten rechten door het Product.
 3. De Vakman erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende het Platform, de vormgeving, de Content en alle MOMAA.nl Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van MOMAA.nl en op geen enkele wijze door de Vakman zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MOMAA.nl mogen worden gebruikt. De Vakman zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van MOMAA.nl en derden volledig respecteren.
 4. De Vakman zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “momaa”, “MOMAA.nl”, de slogan “Furniture design within reach” of de slogan “MOMAA maakt de wereld mooier” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van MOMAA.nl‘s Merken of logo’s door de Vakman dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van MOMAA.nl.

12. Opzegging en ontbinding

 1. MOMAA.nl is bevoegd alle Bestellingen (tussentijds) zonder ingebrekestelling te annuleren en de Overeenkomst(en) (tussentijds) op te zeggen, ontbinden, danwel geen nieuwe opdrachten aan de Vakman meer te verstrekken indien:
  1. het Product niet voldoet aan de wettelijke eisen;
  2. indien de Vakman in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling aanvraagt;
  3. danwel; in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden
 2. MOMAA.nl en de Vakman kunnen de Overeenkomst verder uitsluitend opzeggen op het moment dat alle Bestellingen zijn afgerond en er geen Bestellingen of vragen van MOMAA.nl aan de Vakman meer openstaan.

13. Aansprakelijkheid

 1. De Vakman staat er voor in dat de Producten en de montage en installatie voldoen aan de Bestelling, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Vakman er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. De Vakman vrijwaart MOMAA.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 2. De Vakman is aansprakelijk jegens MOMAA.nl voor alle schade die voortvloeit uit:
 3. elke aansprakelijkstelling van de Consument op grond van dit artikel lid 1;
 4. elke aansprakelijkstelling van de Consument in verband met beschadiging of vermissing van producten voor het moment van bezorging;
 5. elke aansprakelijkstelling op grond van een onjuiste of onvolledige levering, montage of installatie danwel elke andere vorm van schade als gevolg van de levering, montage of installatie;
 6. elke aansprakelijkstelling van de Consument op grond van een vertraagde, niet uitgevoerde of gedeeltelijk uitgevoerde opdracht zoals bedoeld in artikel 5;
 7. elke andere aansprakelijkstelling die voortvloeit uit of samenhangt met de feitelijke dienstverlening van Vakman aan de Consument; en
 8. alle geschillen die voortvloeien uit de punten a t/m e.
 1. MOMAA.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Vakman lijdt. De totale aansprakelijkheid van MOMAA.nl bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die de Vakman aan MOMAA.nl voor die opdracht betaald heeft.
 2. Indien de Vakman bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover MOMAA.nl hoofdelijk aansprakelijk.
 3. De Vakman heeft zich adequaat verzekerd voor (aansprakelijkheid op grond van) bedrijfsongevallen.

14. Diversen

 1. De Vakman zal zich nooit uitgeven als vertegenwoordiger van MOMAA.nl en zal nooit toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens MOMAA.nl. De Vakman vrijwaart MOMAA.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van deze.
 2. De Vakman is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar lidmaatschap van het Platform over te dragen aan een derde, tenzij MOMAA.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. MOMAA.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en de specificaties op MOMAA.nl te veranderen. Vakman ontvangt hier twee weken (14 dagen) voordat de wijzigingen in gang treden een bericht over. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de specificaties op MOMAA.nl voor de Vakman niet acceptabel zijn, is de Vakman gerechtigd het Vakmansschap te beëindigen.
 4. Mocht een van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd zijn met het toepasselijk recht Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Vakman stemt er mee in dat MOMAA.nl van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij MOMAA.nl bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Vendoraccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Vendoraccount (zgn. servicemails).
 6. De Vakman is niet gerechtigd om binnen een periode van 2 jaar een vergelijkbaar concurrerend platform op te zetten.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.
€ 10 Korting op je bestelling
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en krijg korting op je eerste bestelling.
  Inschrijven
  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy statement